ไทย(th)

กิจกรรมภายในองค์กร
เพราะความสุขของพนักงานทุกคน คือ แรงผลักดันที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้า เราเชื่อว่า “พนักงาน” ถือเป็นรากฐาน และตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจ ให้พนักงานทุกคนได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกันภายใต้องค์กรแห่งความสุข


Back to top