ไทย(th)

วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร ​ที่สืบทอดความเป็น CIT People จากรุ่นสู่รุ่น

CUSTOMER CENTRIC
รู้จักและเข้าใจลูกค้า : เราเชื่อว่าการดำเนินการใดๆ ผ่านสินค้า บริการ หรืองานที่ทำให้เกินความคาดหวัง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ และสร้างความประทับใจต่อลูกค้า เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

INITIATIVES
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ : เราเชื่อว่าการมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ตลอดจนการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จ เป็นพื้นฐานให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TEAMWORK
ร่วมมือร่วมใจช่วยแก้ปัญหา : เราเชื่อว่าการเอาใจใส่ดูแลกัน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดยการประสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคนอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของส่วนรวม จะทำให้บรรลุผลสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกัน

Back to top