News

ซี.ไอ.ที. ส่งมอบอุปกรณ์ทางลาดพลาสติกปรับระดับ 50 ชุด สานพลัง สสส.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพระนคร