บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด  ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CBCE Next หรือศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitive Enterprises )ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange, SET, maiและรูปแบบการระดมทุนอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของCBCE Next ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้และความเข้าใจถึงเส้นทางการเติบโตในตลาดทุน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้ที่ปรึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท (Company visit ) ประชุมร่วมกับทีมบริหาร ติดตามการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่สิ้นสุดโครงการ ปัจจุบันบริษัทฯได้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการมูลค่า 1,000,000 บาท จากโครงการCBCE Next เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดทุน ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย