KUDOS จัดทัพพร้อมรับดิจิตอลเทรนด์ จัดงานสัมมนาหัวข้อ "Change for Success"


มื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และแบรนด์ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Change for Success”
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มภาคธุรกิจในอนาคตที่ต้องปรับตัวให้รับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำ รวมถึงความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
 

จากซ้ายไปขวา
– คุณอชิรญา รัชตะวรรณผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– คุณสรวงสุดา ศรีวิชาญกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธินกรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
– คุณสันติ ศรีวิชาญกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด