เมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และแบรนด์ “คูโดส” (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Change for Success”
อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มภาคธุรกิจในอนาคตที่ต้องปรับตัวให้รับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำ รวมถึงความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
 

จากซ้ายไปขวา
– คุณอชิรญา รัชตะวรรณผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– คุณสรวงสุดา ศรีวิชาญกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธินกรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
– คุณสันติ ศรีวิชาญกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด
– คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด