KUDOS ได้รับเลือกเป็นบริษัทศักยภาพสูง ประจำปี 2016
 


ในปี 2016 บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และ แบรนด์ KUDOS ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 14 บริษัทที่มีศักยภาพสูง (High Potential Enterprises) โดย ศูนย์เพิ่มศักยภาพแข่งขันทางธุรกิจ หรือ Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" "สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย" และ "สภาวิชาชีพบัญชี" ที่มุ่งหวังในการช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย
 


CBCE Workshop

ศูนย์ CBCE จัดอบรมเชิงธุรกิจและการเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน   และ  ที่ปรึกษาประจำบริษัทได้เข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดประชุมเพื่ออัพเดทและติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ โดยแต่ละบริษัทฯจะได้รับแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่าน โดยพิจารณาจากประเด็นความท้าทายหลักของบริษัทฯ ตัวอย่างเข่น ด้านการเงินและบัญชี การผลิต ระบบการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และ แบรนด์ KUDOS ขอถือโอกาสนี้ ในการขอบพระคุณ ดร. กุลภัทรา สิโรดม และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน รวมทั้งทีมงาน CBCE ที่ให้เกียรติสละเวลามาเป็นที่ปรึกษา (Mentors) แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
 

CBCE Mentoring Process

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของศูนย์ CBCE ได้ที่ http://www.thailca.com/cbce
 

CBCE Company Visit